روانکار های پیشنهادی برای خودروی ZOTYE ARIO S300 1.5 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.8 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30