روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLVO C70

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.7 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
0w30