روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLVO C30 – 2.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
0w30