روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLKSWAGEN TRANSPORTER 3.2 T5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
0w30