روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLKSWAGEN GOL 1.8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.8 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30