روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA ZRE173L 2.0 – 4 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20