روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA PRIUS 1.8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20