روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA PRADO GX 2.7

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.9 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.1 لیتر
afw+