روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA PRADO 4.0 GRJ120 & GRJ125L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.9 لیتر
afw+