روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER 5.7

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.9 لیتر
afw+