روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER 4.7

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.4 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.4 لیتر
afw+