روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER 4.5 TURBO DIESEL

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.9 لیتر
afw+