روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER 4.5 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.7 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.4 لیتر
5w30