روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER 4.5 GX V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 13 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 13 لیتر
afw+