روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER 4.0 GX V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.7 لیتر
afw+