روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA HILUX 4.0 AT V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.9 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw+