روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA HILUX 2.7 TGN26L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.6 لیتر
afw+