روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA HILUX 2.7 MT TGN16L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.6 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w30