روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA HILUX 2.7 MT TGN126L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.5 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w30