روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA HILUX 2.5 MT 2.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.3 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.4 لیتر
5w30