روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA HILUX 2.4 AT DIESEL

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
0w30