روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA GTA 86 – 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
0w20