روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA COROLLA 1.8 ZZE 122L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw+