روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA COROLLA 1.8 ZRE142L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.3 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.3 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20