روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA CAMRY 2.4 ACV40

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
afw+