روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYORA C-HR 1.8 HYBRID

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
0w20