روانکار های پیشنهادی برای خودروی TARA 1.6 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+