روانکار های پیشنهادی برای خودروی SUZUKI GRAND VITARA

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w30