روانکار های پیشنهادی برای خودروی SUBARU LEGACY 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.6 لیتر
afw+