روانکار های پیشنهادی برای خودروی SAIPA TIBA 1.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.5 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
10w30