روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT STAPWAY 1.6 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+