روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT PICKUP 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30