روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT LATITUDE 3.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
afw+