روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT LAGUNA 3.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
afw+