روانکار های پیشنهادی برای خودروی PROTON GEN2 – 1.6 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.1 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
10w30