روانکار های پیشنهادی برای خودروی PROTON GEN2 – 1.6 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.7 لیتر
afw+