روانکار های پیشنهادی برای خودروی PORSCHE CAYENNS – 3.6 NEW

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
afw+