روانکار های پیشنهادی برای خودروی PORSCHE BAXSTER 718 S – 2.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
0w40