روانکار های پیشنهادی برای خودروی PORSCHE BAXSTER 3.4 V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
0w40