روانکار های پیشنهادی برای خودروی PEUGEOT 405 SLX TU5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.9 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30