روانکار های پیشنهادی برای خودروی PARS XU7 – 1.8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
0w20