روانکار های پیشنهادی برای خودروی PARS 1.6 TU5

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+