روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN ROADSTER 3.7

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.2 لیتر
afw+