روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN MAXIMA 3.0 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.4 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.4 لیتر
afw+