روانکار های پیشنهادی برای خودروی MVM X33 – 2.0AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw+