روانکار های پیشنهادی برای خودروی MVM X22 – 1.5 AT

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.9 لیتر
afw+