روانکار های پیشنهادی برای خودروی MVM X22 – 1.0 PRO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.2 لیتر
5w30