روانکار های پیشنهادی برای خودروی MVM 315MT – 2.0

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.3 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w40