روانکار های پیشنهادی برای خودروی MVM 315 – 1.5

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.9 لیتر
afw+