روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI PAJERO 3.0 GLS

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.7 لیتر
afw+